Thursday, January 2, 2014

nav grah dos mukti mantra

nav grah dos mukti mantra ॐ सं चं भं बुं ब्रं शुरं शं रां कें ॐ 11 mala parday  hakik mala se nav grah yantra 
ke samne karne se dos mukt ho jata hai


No comments: