Monday, September 29, 2014

शिव सहस्त्रनाम Shiv Sahatranaam


शिव सहस्त्रनाम


ऊँ स्थिराय नमःऊँ स्थाणवे नमःऊँ प्रभवे नमःऊँ भीमाय नमःऊँ प्रवराय नमःऊँ वरदाय नमःऊँ वराय नमःऊँ सर्वात्मने नमःऊँ सर्वविख्याताय नमःऊँ सर्वस्मै नमः ऊँ सर्वकाराय नमःऊँ भवाय नमःऊँ जटिने नमःऊँ चर्मिणे नमः,ऊँ शिखण्डिने नमःऊँ सर्वांङ्गाय नमःऊँ सर्वभावाय नमःऊँ हराय नमःऊँ हरिणाक्षाय नमःऊँ सर्वभूतहराय नमः ऊँ प्रभवे नमःऊँ प्रवृत्तये नमःऊँ निवृत्तये नमःऊँ नियताय नमःऊँ शाश्वताय नमःऊँ ध्रुवाय नमःऊँ श्मशानवासिने नमःऊँ भगवते नमःऊँ खेचराय नमःऊँ गोचराय नमः ऊँ अर्दनाय नमःऊँ अभिवाद्याय नमःऊँ महाकर्मणे नमःऊँ तपस्विने नमःऊँ भूतभावनाय नमःऊँ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमःऊँ सर्वलोकप्रजापतये नमःऊँ महारूपाय नमःऊँ महाकायाय नमःऊँ वृषरूपाय नमः ऊँ महायशसे नमःऊँ महात्मने नमःऊँ सर्वभूतात्मने नमःऊँ विश्वरूपाय नमःऊँ महाहनवे नमःऊँ लोकपालाय नमःऊँ अंतर्हितात्मने नमःऊँ प्रसादाय नमःऊँ हयगर्दभाय नमःऊँ पवित्राय नमः (50)
ऊँ महते नमःऊँ नियमाय नमःऊँ नियमाश्रिताय नमःऊँ सर्वकर्मणे नमःऊँ स्वयंभूताय नमःऊँ आदये नमःऊँ आदिकराय नमःऊँ निधये नमःऊँ सहस्राक्षाय नमःऊँ विशालाक्षाय नमःऊँ सोमाय नमःऊँ नक्षत्रसाधकाय नमःऊँ चंद्राय नमःऊँ सूर्याय नमःऊँ शनये नमःऊँ केतवे नमःऊँ ग्रहाय नमःऊँ ग्रहपतये नमःऊँ वराय नमःऊँ अत्रये नमःऊँ अत्र्यानमस्कर्त्रे नमःऊँ मृगबाणार्पणाय नमःऊँ अनघाय नमः,ऊँ महातपसे नमःऊँ घोरतपसे नमःऊँ अदीनाय नमःऊँ दीनसाधककराय नमःऊँ संवत्सरकराय नमःऊँ मंत्राय नमःऊँ प्रमाणाय नमःऊँ परमन्तपाय नमःऊँ योगिने नमःऊँ योज्याय नमःऊँ महाबीजाय नमःऊँ महारेतसे नमःऊँ महाबलाय नमःऊँ सुवर्णरेतसे नमःऊँ सर्वज्ञाय नमःऊँ सुबीजाय नमःऊँ बीजवाहनाय नमःऊँ दशबाहवे नमःऊँ अनिमिषाय नमःऊँ नीलकण्ठाय नमःऊँ उमापतये नमःऊँ विश्वरूपाय नमःऊँ स्वयंश्रेष्ठाय नमःऊँ बलवीराय नमःऊँ अबलोगणाय नमःऊँ गणकर्त्रे नमःऊँ गणपतये नमः (100)
ऊँ दिग्वाससे नमःऊँ कामाय नमःऊँ मंत्रविदे नमःऊँ परममन्त्राय नमःऊँ सर्वभावकराय नमःऊँ हराय नमःऊँ कमण्डलुधराय नमःऊँ धन्विते नमःऊँ बाणहस्ताय नमःऊँ कपालवते नमःऊँ अशनिने नमःऊँ शतघ्निने नमःऊँ खड्गिने नमःऊँ पट्टिशिने नमःऊँ आयुधिने नमःऊँ महते नमःऊँ स्रुवहस्ताय नमःऊँ सुरूपाय नमःऊँ तेजसे नमःऊँ तेजस्करनिधये नमः ऊँ उष्णीषिणे नमःऊँ सुवक्त्राय नमःऊँ उदग्राय नमःऊँ विनताय नमःऊँ दीर्घाय नमःऊँ हरिकेशाय नमःऊँ सुतीर्थाय नमःऊँ कृष्णाय नमःऊँ श्रृगालरूपाय नमः,ऊँ सिद्धार्थाय नमः ऊँ मुण्डाय नमःऊँ सर्वशुभंकराय नमःऊँ अजाय नमःऊँ बहुरूपाय नमःऊँ गन्धधारिणे नमःऊँ कपर्दिने नमःऊँ उर्ध्वरेतसे नमःऊँ उर्ध्वलिंगाय नमःऊँ उर्ध्वशायिने नमःऊँ नभस्थलाय नमःऊँ त्रिजटाय नमःऊँ चीरवाससे नमः,ऊँ रूद्राय नमःऊँ सेनापतये नमःऊँ विभवे नमःऊँ अहश्चराय नमःऊँ नक्तंचराय नमःऊँ तिग्ममन्यवे नमःऊँ सुवर्चसाय नमःऊँ गजघ्ने नमः (150)
ऊँ दैत्यघ्ने नमःऊँ कालाय नमःऊँ लोकधात्रे नमःऊँ गुणाकराय नमःऊँ सिंहसार्दूलरूपाय नमःऊँ आर्द्रचर्माम्बराय नमःऊँ कालयोगिने नमःऊँ महानादाय नमःऊँ सर्वकामाय नमःऊँ चतुष्पथाय नमःऊँ निशाचराय नमःऊँ प्रेतचारिणे नमःऊँ भूतचारिणे नमःऊँ महेश्वराय नमःऊँ बहुभूताय नमः,ऊँ बहुधराय नमःऊँ स्वर्भानवे नमःऊँ अमिताय नमःऊँ गतये नमःऊँ नृत्यप्रियाय नमःऊँ नृत्यनर्ताय नमःऊँ नर्तकाय नमःऊँ सर्वलालसाय नमःऊँ घोराय नमःऊँ महातपसे नमः,ऊँ पाशाय नमःऊँ नित्याय नमःऊँ गिरिरूहाय नमःऊँ नभसे नमःऊँ सहस्रहस्ताय नमःऊँ विजयाय नमःऊँ व्यवसायाय नमःऊँ अतन्द्रियाय नमःऊँ अधर्षणाय नमःऊँ धर्षणात्मने नमःऊँ यज्ञघ्ने नमःऊँ कामनाशकाय नमःऊँ दक्षयागापहारिणे नमःऊँ सुसहाय नमःऊँ मध्यमाय नमःऊँ तेजोपहारिणे नमःऊँ बलघ्ने नमःऊँ मुदिताय नमःऊँ अर्थाय नमःऊँ अजिताय नमःऊँ अवराय नमःऊँ गम्भीरघोषाय नमःऊँ गम्भीराय नमःऊँ गंभीरबलवाहनाय नमःऊँ न्यग्रोधरूपाय नमः (200)
ऊँ न्यग्रोधाय नमःऊँ वृक्षकर्णस्थितये नमःऊँ विभवे नमःऊँ सुतीक्ष्णदशनाय नमःऊँ महाकायाय नमःऊँ महाननाय नमः,ऊँ विश्वकसेनाय नमःऊँ हरये नमःऊँ यज्ञाय नमःऊँ संयुगापीडवाहनाय नमःऊँ तीक्ष्णतापाय नमःऊँ हर्यश्वाय नमःऊँ सहायाय नमःऊँ कर्मकालविदे नमःऊँ विष्णुप्रसादिताय नमःऊँ यज्ञाय नमःऊँ समुद्राय नमःऊँ वडमुखाय नमःऊँ हुताशनसहायाय नमःऊँ प्रशान्तात्मने नमः,ऊँ हुताशनाय नमःऊँ उग्रतेजसे नमःऊँ महातेजसे नमःऊँ जन्याय नमःऊँ विजयकालविदे नमःऊँ ज्योतिषामयनाय नमःऊँ सिद्धये नमःऊँ सर्वविग्रहाय नमःऊँ शिखिने नमःऊँ मुण्डिने नमःऊँ जटिने नमःऊँ ज्वालिने नमःऊँ मूर्तिजाय नमःऊँ मूर्ध्दगाय नमःऊँ बलिने नमःऊँ वेणविने नमःऊँ पणविने नमःऊँ तालिने नमःऊँ खलिने नमःऊँ कालकंटकाय नमःऊँ नक्षत्रविग्रहमतये नमःऊँ गुणबुद्धये नमःऊँ लयाय नमःऊँ अगमाय नमःऊँ प्रजापतये नमःऊँ विश्वबाहवे नमः,ऊँ विभागाय नमःऊँ सर्वगाय नमःऊँ अमुखाय नमःऊँ विमोचनाय नमः (250)
ऊँ सुसरणाय नमःऊँ हिरण्यकवचोद्भाय नमःऊँ मेढ्रजाय नमःऊँ बलचारिणे नमःऊँ महीचारिणे नमःऊँ स्रुत्याय नमः,ऊँ सर्वतूर्यनिनादिने नमःऊँ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमःऊँ व्यालरूपाय नमःऊँ गुहावासिने नमःऊँ गुहाय नमःऊँ मालिने नमःऊँ तरंगविदे नमःऊँ त्रिदशाय नमःऊँ त्रिकालधृगे नमः,ऊँ कर्मसर्वबन्ध-विमोचनाय नमःऊँ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमःऊँ युधि शत्रुवानाशिने नमःऊँ सांख्यप्रसादाय नमःऊँ दुर्वाससे नमःऊँ सर्वसाधुनिषेविताय नमःऊँ प्रस्कन्दनाय नमःऊँ विभागज्ञाय नमःऊँ अतुल्याय नमःऊँ यज्ञविभागविदे नमःऊँ सर्वचारिणे नमःऊँ सर्ववासाय नमःऊँ दुर्वाससे नमः,ऊँ वासवाय नमःऊँ अमराय नमःऊँ हैमाय नमःऊँ हेमकराय नमःऊँ अयज्ञसर्वधारिणे नमःऊँ धरोत्तमाय नमःऊँ लोहिताक्षाय नमःऊँ महाक्षाय नमःऊँ विजयाक्षाय नमःऊँ विशारदाय नमःऊँ संग्रहाय नमःऊँ निग्रहाय नमःऊँ कर्त्रे नमःऊँ सर्पचीरनिवसनाय नमःऊँ मुख्याय नमःऊँ अमुख्याय नमःऊँ देहाय नमःऊँ काहलये नमःऊँ सर्वकामदाय नमःऊँ सर्वकालप्रसादाय नमःऊँ सुबलाय नमःऊँ बलरूपधृगे नमः(300)
ऊँ सर्वकामवराय नमःऊँ सर्वदाय नमःऊँ सर्वतोमुखाय नमः,ऊँ आकाशनिर्विरूपाय नमःऊँ निपातिने नमःऊँ अवशाय नमः,ऊँ खगाय नमःऊँ रौद्ररूपाय नमःऊँ अंशवे नमःऊँ आदित्याय नमःऊँ बहुरश्मये नमःऊँ सुवर्चसिने नमःऊँ वसुवेगाय नमः,ऊँ महावेगाय नमःऊँ मनोवेगाय नमःऊँ निशाचराय नमःऊँ सर्ववासिने नमःऊँ श्रियावासिने नमःऊँ उपदेशकराय नमःऊँ अकराय नमःऊँ मुनये नमःऊँ आत्मनिरालोकाय नमःऊँ संभग्नाय नमःऊँ सहस्रदाय नमःऊँ पक्षिणे नमःऊँ पक्षरूपाय नमःऊँ अतिदीप्ताय नमःऊँ विशाम्पतये नमःऊँ उन्मादाय नमःऊँ मदनाय नमःऊँ कामाय नमःऊँ अश्वत्थाय नमःऊँ अर्थकराय नमःऊँ यशसे नमःऊँ वामदेवाय नमःऊँ वामाय नमःऊँ प्राचे नमःऊँ दक्षिणाय नमःऊँ वामनाय नमःऊँ सिद्धयोगिने नमःऊँ महर्षये नमःऊँ सिद्धार्थाय नमःऊँ सिद्धसाधकाय नमःऊँ भिक्षवे नमःऊँ भिक्षुरूपाय नमःऊँ विपणाय नमःऊँ मृदवे नमःऊँ अव्ययाय नमःऊँ महासेनाय नमःऊँ विशाखाय नमः (350) 
ऊँ षष्टिभागाय नमःऊँ गवाम्पतये नमःऊँ वज्रहस्ताय नमः,ऊँ विष्कम्भिने नमःऊँ चमुस्तंभनाय नमःऊँ वृत्तावृत्तकराय नमःऊँ तालाय नमःऊँ मधवे नमःऊँ मधुकलोचनाय नमःऊँ वाचस्पतये नमःऊँ वाजसनाय नमःऊँ नित्यमाश्रमपूजिताय नमःऊँ ब्रह्मचारिणे नमःऊँ लोकचारिणे नमःऊँ सर्वचारिणे नमःऊँ विचारविदे नमःऊँ ईशानाय नमःऊँ ईश्वराय नमःऊँ कालाय नमःऊँ निशाचारिणे नमःऊँ पिनाकधृगे नमःऊँ निमितस्थाय नमःऊँ निमित्ताय नमःऊँ नन्दये नमःऊँ नन्दिकराय नमःऊँ हरये नमःऊँ नन्दीश्वराय नमःऊँ नन्दिने नमःऊँ नन्दनाय नमःऊँ नंन्दीवर्धनाय नमःऊँ भगहारिणे नमःऊँ निहन्त्रे नमःऊँ कालाय नमःऊँ ब्रह्मणे नमःऊँ पितामहाय नमःऊँ चतुर्मुखाय नमःऊँ महालिंगाय नमःऊँ चारूलिंगाय नमःऊँ लिंगाध्यक्षाय नमःऊँ सुराध्यक्षाय नमः,ऊँ योगाध्यक्षाय नमःऊँ युगावहाय नमःऊँ बीजाध्यक्षाय नमः,ऊँ बीजकर्त्रे नमःऊँ अध्यात्मानुगताय नमःऊँ बलाय नमःऊँ इतिहासाय नमःऊँ सकल्पाय नमःऊँ गौतमाय नमःऊँ निशाकराय नमः (400)   ऊँ दम्भाय नमःऊँ अदम्भाय नमःऊँ वैदम्भाय नमःऊँ वश्याय नमःऊँ वशकराय नमःऊँ कलये नमःऊँ लोककर्त्रे नमःऊँ पशुपतये नमःऊँ महाकर्त्रे नमःऊँ अनौषधाय नमःऊँ अक्षराय नमःऊँ परब्रह्मणे नमःऊँ बलवते नमःऊँ शक्राय नमःऊँ नीतये नमःऊँ अनीतये नमःऊँ शुद्धात्मने नमःऊँ मान्याय नमःऊँ शुद्धाय नमःऊँ गतागताय नमःऊँ बहुप्रसादाय नमःऊँ सुस्पप्नाय नमःऊँ दर्पणाय नमःऊँ अमित्रजिते नमःऊँ वेदकराय नमःऊँ मंत्रकराय नमःऊँ विदुषे नमःऊँ समरमर्दनाय नमःऊँ महामेघनिवासिने नमःऊँ महाघोराय नमःऊँ वशिने नमःऊँ कराय नमःऊँ अग्निज्वालाय नमःऊँ महाज्वालाय नमःऊँ अतिधूम्राय नमःऊँ हुताय नमःऊँ हविषे नमःऊँ वृषणाय नमःऊँ शंकराय नमःऊँ नित्यंवर्चस्विने नमःऊँ धूमकेताय नमःऊँ नीलाय नमःऊँ अंगलुब्धाय नमःऊँ शोभनाय नमःऊँ निरवग्रहाय नमःऊँ स्वस्तिदायकाय नमःऊँ स्वस्तिभावाय नमःऊँ भागिने नमःऊँ भागकराय नमःऊँ लघवे नमः(450)ऊँ उत्संगाय नमःऊँ महांगाय नमःऊँ महागर्भपरायणाय नमः,ऊँ कृष्णवर्णाय नमःऊँ सुवर्णाय नमःऊँ सर्वदेहिनामिनिन्द्राय नमःऊँ महापादाय नमःऊँ महाहस्ताय नमःऊँ महाकायाय नमःऊँ महायशसे नमःऊँ महामूर्धने नमःऊँ महामात्राय नमः,ऊँ महानेत्राय नमःऊँ निशालयाय नमःऊँ महान्तकाय नमःऊँ महाकर्णाय नमःऊँ महोष्ठाय नमःऊँ महाहनवे नमःऊँ महानासाय नमःऊँ महाकम्बवे नमःऊँ महाग्रीवाय नमःऊँ श्मशानभाजे नमःऊँ महावक्षसे नमःऊँ महोरस्काय नमःऊँ अंतरात्मने नमःऊँ मृगालयाय नमःऊँ लंबनाय नमःऊँ लम्बितोष्ठाय नमःऊँ महामायाय नमःऊँ पयोनिधये नमःऊँ महादन्ताय नमःऊँ महाद्रष्टाय नमःऊँ महाजिह्वाय नमःऊँ महामुखाय नमःऊँ महारोम्णे नमःऊँ महाकोशाय नमःऊँ महाजटाय नमःऊँ प्रसन्नाय नमःऊँ प्रसादाय नमःऊँ प्रत्ययाय नमःऊँ गिरिसाधनाय नमःऊँ स्नेहनाय नमःऊँ अस्नेहनाय नमःऊँ अजिताय नमःऊँ महामुनये नमःऊँ वृक्षाकाराय नमःऊँ वृक्षकेतवे नमःऊँ अनलाय नमःऊँ वायुवाहनाय नमः (500) ऊँ गण्डलिने नमः, ऊँ मेरूधाम्ने नमः, ऊँ देवाधिपतये नमः, ऊँ अथर्वशीर्षाय नमः, ऊँ सामास्या नमः, ऊँ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः, ऊँ यजुः पादभुजाय नमः, ऊँ गुह्याय नमः, ऊँ प्रकाशाय नमः, ऊँ जंगमाय नमः, ऊँ अमोघार्थाय नमः, ऊँ प्रसादाय नमः, ऊँ अभिगम्याय नमः, ऊँ सुदर्शनाय नमः, ऊँ उपकाराय नमः, ऊँ प्रियाय नमः, ऊँ सर्वाय नमः, ऊँ कनकाय नमः, ऊँ काञ्चनवच्छये नमः, ऊँ नाभये नमः, ऊँ नन्दिकराय नमः, ऊँ भावाय नमः, ऊँ पुष्करथपतये नमः, ऊँ स्थिराय नमः, ऊँ द्वादशाय नमः, ऊँ त्रासनाय नमः, ऊँ आद्याय नमः, ऊँ यज्ञाय नमः, ऊँ यज्ञसमाहिताय नमः, ऊँ नक्तंस्वरूपाय नमः, ऊँ कलये नमः, ऊँ कालाय नमः, ऊँ मकराय नमः, ऊँ कालपूजिताय नमः, ऊँ सगणाय नमः, ऊँ गणकराय नमः, ऊँ भूतवाहनसारथये नमः, ऊँ भस्मशयाय नमः, ऊँ भस्मगोप्त्रे नमः, ऊँ भस्मभूताय नमः, ऊँ तरवे नमः, ऊँ गणाय नमः, ऊँ लोकपालाय नमः, ऊँ आलोकाय नमः, ऊँ महात्मने नमः, ऊँ सर्वपूजिताय नमः, ऊँ शुक्लाय नमः, ऊँ त्रिशुक्लाय नमः, ऊँ संपन्नाय नमः, ऊँ शुचये नमः (550) ऊँ भूतनिशेविताय नमः, ऊँ आश्रमस्थाय नमः, ऊँ क्रियावस्थाय नमः, ऊँ विश्वकर्ममतये नमः, ऊँ वराय नमः, ऊँ विशालशाखाय नमः, ऊँ ताम्रोष्ठाय नमः, ऊँ अम्बुजालाय नमः, ऊँ सुनिश्चलाय नमः, ऊँ कपिलाय नमः, ऊँ कपिशाय नमः, ऊँ शुक्लाय नमः, ऊँ आयुषे नमः, ऊँ पराय नमः, ऊँ अपराय नमः, ऊँ गंधर्वाय नमः, ऊँ अदितये नमः, ऊँ ताक्ष्याय नमः, ऊँ सुविज्ञेयाय नमः, ऊँ सुशारदाय नमः, ऊँ परश्वधायुधाय नमः, ऊँ देवाय नमः, ऊँ अनुकारिणे नमः, ऊँ सुबान्धवाय नमः, ऊँ तुम्बवीणाय नमः, ऊँ महाक्रोधाय नमः, ऊँ ऊर्ध्वरेतसे नमः, ऊँ जलेशयाय नमः, ऊँ उग्राय नमः, ऊँ वंशकराय नमः, ऊँ वंशाय नमः, ऊँ वंशानादाय नमः, ऊँ अनिन्दिताय नमः, ऊँ सर्वांगरूपाय नमः, ऊँ मायाविने नमः, ऊँ सुहृदे नमः, ऊँ अनिलाय नमः, ऊँ अनलाय नमः, ऊँ बन्धनाय नमः, ऊँ बन्धकर्त्रे नमः, ऊँ सुवन्धनविमोचनाय नमः, ऊँ सयज्ञयारये नमः, ऊँ सकामारये नमः, ऊँ महाद्रष्टाय नमः, ऊँ महायुधाय नमः, ऊँ बहुधानिन्दिताय नमः, ऊँ शर्वाय नमः, ऊँ शंकराय नमः, ऊँ शं कराय नमः, ऊँ अधनाय नमः (600)  ऊँ अमरेशाय नमः, ऊँ महादेवाय नमः, ऊँ विश्वदेवाय नमः, ऊँ सुरारिघ्ने नमः, ऊँ अहिर्बुद्धिन्याय नमः,  ऊँ अनिलाभाय नमः, ऊँ चेकितानाय नमः, ऊँ हविषे नमः, ऊँ अजैकपादे नमः, ऊँ कापालिने नमः, ऊँ त्रिशंकवे नमः, ऊँ अजिताय नमः, ऊँ शिवाय नमः, ऊँ धन्वन्तरये नमः, ऊँ धूमकेतवे नमः, ऊँ स्कन्दाय नमः, ऊँ वैश्रवणाय नमः, ऊँ धात्रे नमः, ऊँ शक्राय नमः, ऊँ विष्णवे नमः, ऊँ मित्राय नमः, ऊँ त्वष्ट्रे नमः, ऊँ ध्रुवाय नमः, ऊँ धराय नमः, ऊँ प्रभावाय नमः, ऊँ सर्वगोवायवे नमः, ऊँ अर्यम्णे नमः, ऊँ सवित्रे नमः, ऊँ रवये नमः, ऊँ उषंगवे नमः, ऊँ विधात्रे नमः, ऊँ मानधात्रे नमः, ऊँ भूतवाहनाय नमः, ऊँ विभवे नमः, ऊँ वर्णविभाविने नमः, ऊँ सर्वकामगुणवाहनाय नमः, ऊँ पद्मनाभाय नमः, ऊँ महागर्भाय नमः, चन्द्रवक्त्राय नमः, ऊँ अनिलाय नमः, ऊँ अनलाय नमः, ऊँ बलवते नमः, ऊँ उपशान्ताय नमः, ऊँ पुराणाय नमः, ऊँ पुण्यचञ्चवे नमः, ऊँ ईरूपाय नमः, ऊँ कुरूकर्त्रे नमः, ऊँ कुरूवासिने नमः, ऊँ कुरूभूताय नमः, ऊँ गुणौषधाय नमः (650) ऊँ सर्वाशयाय नमः, ऊँ दर्भचारिणे नमः, ऊँ सर्वप्राणिपतये नमः, ऊँ देवदेवाय नमः, ऊँ सुखासक्ताय नमः, ऊँ सत स्वरूपाय नमः, ऊँ असत् रूपाय नमः, ऊँ सर्वरत्नविदे नमः, ऊँ कैलाशगिरिवासने नमः, ऊँ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः, ऊँ कूलहारिणे नमः, ऊँ कुलकर्त्रे नमः, ऊँ बहुविद्याय नमः, ऊँ बहुप्रदाय नमः, ऊँ वणिजाय नमः, ऊँ वर्धकिने नमः, ऊँ वृक्षाय नमः, ऊँ बकुलाय नमः, ऊँ चंदनाय नमः, ऊँ छदाय नमः, ऊँ सारग्रीवाय नमः, ऊँ महाजत्रवे नमः, ऊँ अलोलाय नमः, ऊँ महौषधाय नमः, ऊँ सिद्धार्थकारिणे नमः, ऊँ छन्दोव्याकरणोत्तर-सिद्धार्थाय नमः, ऊँ सिंहनादाय नमः, ऊँ सिंहद्रंष्टाय नमः, ऊँ सिंहगाय नमः, ऊँ सिंहवाहनाय नमः, ऊँ प्रभावात्मने नमः, ऊँ जगतकालस्थालाय नमः, ऊँ लोकहिताय नमः, ऊँ तरवे नमः, ऊँ सारंगाय नमः, ऊँ नवचक्रांगाय नमः, ऊँ केतुमालिने नमः, ऊँ सभावनाय नमः, ऊँ भूतालयाय नमः, ऊँ भूतपतये नमः, ऊँ अहोरात्राय नमः, ऊँ अनिन्दिताय नमः, ऊँ सर्वभूतवाहित्रे नमः, ऊँ सर्वभूतनिलयाय नमः, ऊँ विभवे नमः, ऊँ भवाय नमः, ऊँ अमोघाय नमः, ऊँ संयताय नमः, ऊँ अश्वाय नमः, ऊँ भोजनाय नमः, (700)ऊँ प्राणधारणाय नमः, ऊँ धृतिमते नमः, ऊँ मतिमते नमः, ऊँ दक्षाय नमःऊँ सत्कृयाय नमः, ऊँ युगाधिपाय नमः, ऊँ गोपाल्यै नमः, ऊँ गोपतये नमः, ऊँ ग्रामाय नमः, ऊँ गोचर्मवसनाय नमः, ऊँ हरये नमः, ऊँ हिरण्यबाहवे नमः, ऊँ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः, ऊँ प्रकृष्टारये नमः, ऊँ महाहर्षाय नमः, ऊँ जितकामाय नमः, ऊँ जितेन्द्रियाय नमः, ऊँ गांधाराय नमः, ऊँ सुवासाय नमः, ऊँ तपःसक्ताय नमः, ऊँ रतये नमः, ऊँ नराय नमः, ऊँ महागीताय नमः, ऊँ महानृत्याय नमः, ऊँ अप्सरोगणसेविताय नमः, ऊँ महाकेतवे नमः, ऊँ महाधातवे नमः, ऊँ नैकसानुचराय नमः, ऊँ चलाय नमः, ऊँ आवेदनीयाय नमः, ऊँ आदेशाय नमः, ऊँ सर्वगंधसुखावहाय नमः, ऊँ तोरणाय नमः, ऊँ तारणाय नमः, ऊँ वाताय नमः, ऊँ परिधये नमः, ऊँ पतिखेचराय नमः, ऊँ संयोगवर्धनाय नमः, ऊँ वृद्धाय नमः, ऊँ गुणाधिकाय नमः, ऊँ अतिवृद्धाय नमः, ऊँ नित्यात्मसहायाय नमः, ऊँ देवासुरपतये नमः, ऊँ पत्ये नमः, ऊँ युक्ताय नमः, ऊँ युक्तबाहवे नमः, ऊँ दिविसुपर्वदेवाय नमः, ऊँ आषाढाय नमः, ऊँ सुषाढ़ाय नमः, ऊँ ध्रुवाय नमः (750)ऊँ हरिणाय नमः, ऊँ हराय नमः, ऊँ आवर्तमानवपुषे नमः, ऊँ वसुश्रेष्ठाय नमः, ऊँ महापथाय नमः, ऊँ विमर्षशिरोहारिणे नमः, ऊँ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः, ऊँ अक्षरथयोगिने नमः, ऊँ सर्वयोगिने नमः, ऊँ महाबलाय नमः, ऊँ समाम्नायाय नमः, ऊँ असाम्नायाय नमः, ऊँ तीर्थदेवाय नमः, ऊँ महारथाय नमः, ऊँ निर्जीवाय नमः, ऊँ जीवनाय नमः, ऊँ मंत्राय नमः, ऊँ शुभाक्षाय नमः, ऊँ बहुकर्कशाय नमः, ऊँ रत्नप्रभूताय नमः, ऊँ रत्नांगाय नमः, ऊँ महार्णवनिपानविदे नमः, ऊँ मूलाय नमः, ऊँ विशालाय नमः, ऊँ अमृताय नमः, ऊँ व्यक्ताव्यवक्ताय नमः, ऊँ तपोनिधये नमः, ऊँ आरोहणाय नमः, ऊँ अधिरोहाय नमः, ऊँ शीलधारिणे नमः, ऊँ महायशसे नमः, ऊँ सेनाकल्पाय नमः, ऊँ महाकल्पाय नमः, ऊँ योगाय नमः, ऊँ युगकराय नमः, ऊँ हरये नमः, ऊँ युगरूपाय नमः, ऊँ महारूपाय नमः, ऊँ महानागहतकाय नमः, ऊँ अवधाय नमः, ऊँ न्यायनिर्वपणाय नमः, ऊँ पादाय नमः, ऊँ पण्डिताय नमः, ऊँ अचलोपमाय नमः, ऊँ बहुमालाय नमः, ऊँ महामालाय नमः, ऊँ शशिहरसुलोचनाय नमः, ऊँ विस्तारलवणकूपाय नमः, ऊँ त्रिगुणाय नमः, ऊँ सफलोदयाय नमः (800)ऊँ त्रिलोचनाय नमः, ऊँ विषण्डागाय नमः, ऊँ मणिविद्धाय नमः, ऊँ जटाधराय नमः, ऊँ बिन्दवे नमः, ऊँ विसर्गाय नमः, ऊँ सुमुखाय नमः, ऊँ शराय नमः, ऊँ सर्वायुधाय नमः, ऊँ सहाय नमः, ऊँ सहाय नमः, ऊँ निवेदनाय नमः, ऊँ सुखाजाताय नमः, ऊँ सुगन्धराय नमः, ऊँ महाधनुषे नमः, ऊँ गंधपालिभगवते नमः,  ऊँ सर्वकर्मोत्थानाय नमः, ऊँ मन्थानबहुलवायवे नमः, ऊँ सकलाय नमः, ऊँ सर्वलोचनाय नमः, ऊँ तलस्तालाय नमः, ऊँ करस्थालिने नमः, ऊँ ऊर्ध्वसंहननाय नमः, ऊँ महते नमः, ऊँ छात्राय नमः, ऊँ सुच्छत्राय नमः, ऊँ विख्यातलोकाय नमः, ऊँ सर्वाश्रयक्रमाय नमः, ऊँ मुण्डाय नमः, ऊँ विरूपाय नमः, ऊँ विकृताय नमः, ऊँ दण्डिने नमः, ऊँ कुदण्डिने नमः, ऊँ विकुर्वणाय नमः, ऊँ हर्यक्षाय नमः, ऊँ ककुभाय नमः, ऊँ वज्रिणे नमः, ऊँ शतजिह्वाय नमः, ऊँ सहस्रपदे नमः, ऊँ देवेन्द्राय नमः, ऊँ सर्वदेवमयाय नमः, ऊँ गुरवे नमः, ऊँ सहस्रबाहवे नमः, ऊँ सर्वांगाय नमः, ऊँ शरण्याय नमः, ऊँ सर्वलोककृते नमः, ऊँ पवित्राय नमः, ऊँ त्रिककुन्मंत्राय नमः, ऊँ कनिष्ठाय नमः, ऊँ कृष्णपिंगलाय नमः (850)ऊँ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः, ऊँ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः, ऊँ पद्मगर्भाय नमः, ऊँ महागर्भाय नमः, ऊँ ब्रह्मगर्भाय नमः, ऊँ जलोद्भावाय नमः, ऊँ गभस्तये नमः, ऊँ ब्रह्मकृते नमः, ऊँ ब्रह्मिणे नमः, ऊँ ब्रह्मविदे नमः, ऊँ ब्राह्मणाय नमः, ऊँ गतये नमः, ऊँ अनंतरूपाय नमः, ऊँ नैकात्मने नमः, ऊँ स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः, ऊँ उर्ध्वगात्मने नमः, ऊँ पशुपतये नमः, ऊँ वातरंहसे नमः, ऊँ मनोजवाय नमः, ऊँ चंदनिने नमः, ऊँ पद्मनालाग्राय नमः, ऊँ सुरभ्युत्तारणाय नमः, ऊँ नराय नमः, ऊँ कर्णिकारमहास्रग्विणमे नमः, ऊँ नीलमौलये नमः, ऊँ पिनाकधृषे नमः, ऊँ उमापतये नमः, ऊँ उमाकान्ताय नमः, ऊँ जाह्नवीधृषे नमः, ऊँ उमादवाय नमः, ऊँ वरवराहाय नमः, ऊँ वरदाय नमः, ऊँ वरेण्याय नमः, ऊँ सुमहास्वनाय नमः, ऊँ महाप्रसादाय नमः, ऊँ दमनाय नमः, ऊँ शत्रुघ्ने नमः, ऊँ श्वेतपिंगलाय नमः, ऊँ पीतात्मने नमः, ऊँ परमात्मने नमः, ऊँ प्रयतात्मने नमः, ऊँ प्रधानधृषे नमः, ऊँ सर्वपार्श्वमुखाय नमः, ऊँ त्रक्षाय नमः, ऊँ धर्मसाधारणवराय नमः, ऊँ चराचरात्मने नमः, ऊँ सूक्ष्मात्मने नमः, ऊँ अमृतगोवृषेश्वराय नमः, ऊँ साध्यर्षये नमः, ऊँ आदित्यवसवे नमः (900)ऊँ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः, ऊँ व्यासाय नमः, ऊँ सर्गसुसंक्षेपविस्तराय नमः, ऊँ पर्ययोनराय नमः, ऊँ ऋतवे नमः, ऊँ संवत्सराय नमः, ऊँ मासाय नमः, ऊँ पक्षाय नमः, ऊँ संख्यासमापनाय नमः, ऊँ कलायै नमः, ऊँ काष्ठायै नमः, ऊँ लवेभ्यो नमः, ऊँ मात्रेभ्यो नमः, ऊँ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः, ऊँ क्षणेभ्यो नमः, ऊँ विश्वक्षेत्राय नमः, ऊँ प्रजाबीजाय नमः, ऊँ लिंगाय नमः, ऊँ आद्यनिर्गमाय नमः, ऊँ सत् स्वरूपाय नमः, ऊँ असत् रूपाय नमः, ऊँ व्यक्ताय नमः, ऊँ अव्यक्ताय नमः, ऊँ पित्रे नमः, ऊँ मात्रे नमः, ऊँ पितामहाय नमः, ऊँ स्वर्गद्वाराय नमः, ऊँ प्रजाद्वाराय नमः, ऊँ मोक्षद्वाराय नमः, ऊँ त्रिविष्टपाय नमः, ऊँ निर्वाणाय नमः, ऊँ ह्लादनाय नमः, ऊँ ब्रह्मलोकाय नमः, ऊँ परागतये नमः, ऊँ देवासुरविनिर्मात्रे नमः, ऊँ देवासुरपरायणाय नमः, ऊँ देवासुरगुरूवे नमः, ऊँ देवाय नमः, ऊँ देवासुरनमस्कृताय नमः, ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः, ऊँ देवासुरमहामात्राय नमः, ऊँ देवासुरगणाश्रयाय नमः, ऊँ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः, ऊँ देवासुरगणाग्रण्ये नमः, ऊँ देवातिदेवाय नमः, ऊँ देवर्षये नमः, ऊँ देवासुरवरप्रदाय नमः, ऊँ विश्वाय नमः, ऊँ देवासुरमहेश्वराय नमः, ऊँ सर्वदेवमयाय नमः(950) ऊँ अचिंत्याय नमः, ऊँ देवात्मने नमः, ऊँ आत्मसंबवाय नमः, ऊँ उद्भिदे नमः, ऊँ त्रिविक्रमाय नमः, ऊँ वैद्याय नमः, ऊँ विरजाय नमः, ऊँ नीरजाय नमः, ऊँ अमराय नमः, ऊँ इड्याय नमः, ऊँ हस्तीश्वराय नमः, ऊँ व्याघ्राय नमः, ऊँ देवसिंहाय नमः, ऊँ नरर्षभाय नमः, ऊँ विभुदाय नमः, ऊँ अग्रवराय नमः, ऊँ सूक्ष्माय नमः, ऊँ सर्वदेवाय नमः, ऊँ तपोमयाय नमः, ऊँ सुयुक्ताय नमः, ऊँ शोभनाय नमः, ऊँ वज्रिणे नमः, ऊँ प्रासानाम्प्रभवाय नमः, ऊँ अव्ययाय नमः, ऊँ गुहाय नमः, ऊँ कान्ताय नमः, ऊँ निजसर्गाय नमः, ऊँ पवित्राय नमः, ऊँ सर्वपावनाय नमः, ऊँ श्रृंगिणे नमः, ऊँ श्रृंगप्रियाय नमः, ऊँ बभ्रवे नमः, ऊँ राजराजाय नमः, ऊँ निरामयाय नमः, ऊँ अभिरामाय नमः, ऊँ सुरगणाय नमः, ऊँ विरामाय नमः, ऊँ सर्वसाधनाय नमः, ऊँ ललाटाक्षाय नमः, ऊँ विश्वदेवाय नमः, ऊँ हरिणाय नमः, ऊँ ब्रह्मवर्चसे नमः, ऊँ स्थावरपतये नमः, ऊँ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः, ऊँ सिद्धार्थाय नमः, ऊँ सिद्धभूतार्थाय नमः, ऊँ अचिन्ताय नमः, ऊँ सत्यव्रताय नमः, ऊँ शुचये नमः, ऊँ व्रताधिपाय नमः, ऊँ पराय नमः, ऊँ ब्रह्मणे नमः, ऊँ भक्तानांपरमागतये नमः, ऊँ विमुक्ताय नमः, ऊँ मुक्ततेजसे नमः, ऊँ श्रीमते नमः, ऊँ श्रीवर्धनाय नमः, ऊँ श्री जगते नमः (1008)

ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।
ऊँ शांतिः शांतिः शांतिः

No comments: